Angyali küldetésünk van – Szent Mihály főangyal ünnepe Sopronban

2022.10.04 | Szeptember 29-én, Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok ünnepén Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a soproni Szent Mihály-templomban.

Szent Mihály Templom

Szeptember 29-én, Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok ünnepén Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a soproni Szent Mihály-templomban. A főpásztorral koncelebrált Horváth Imre városplébános, valamint a Sopronban szolgáló papok és szerzetesek. Az ünnepi szentmisében Szent Mihály oltalmát és segítségét kérve különösen imádkoztak a világ békéjéért is.

Veres András püspök homíliájában arra hívta a jelenlévőket, hogy gondolkodjanak közösen arról mit is üzen ez az ünnep: vagyis az angyalok szerepéről és feladatáról az életünkben és arról, hogy egyáltalán miért is ünnepeljük ezt a napot. 

Elsőként a főpásztor a Szentírásból vett példákon keresztül mutatta be az angyalok feladatát:
már a teremtés után Isten angyalt állított a Paradicsomkert kapujához, hogy védje az embert és magát az egész teremtést. Az Ószövetségben olvashatunk arról, hogy egy-egy próféta Isten küldöttjeivel beszélte meg szolgálatát, valamint az üdvösségtörténet legjelentősebb eseményeinél szintén egy-egy angyalnak volt feladata. A kinyilatkoztatás pedig arról tanít, hogy az angyalok Isten teremtményei, akik az emberek üdvösségének szolgálatára lettek rendelve.

A megyéspüspök az angyalok attribútumaival, nevük elemzésével (Isten leghűségesebb szolgálói) és tiszteletük bemutatásával folytatta, kiemelve Szent Mihály arkangyalt. Elmondta, hogy Szent Mihályt az ítélet angyalának is szokás nevezni, mivel ábrázolásaiban ő mérlegeli az elhunytak jó, illetve rossz cselekedeteit. Ugyanakkor, mint az ember védelmezője, a mérlegelésnél is az ember üdvösségét akarja szolgálni. A mennyei seregek vezére elnevezés szintén ismert, akinek Isten iránti hűsége megingathatatlan. Ezt az angyal neve is jól tükrözi: „ki olyan, mint az Isten?” Veres András rámutatott, hogy a főangyalok nevükben is hordozzák Isten nevét, ugyanis az „él” héberül Istent jelent. Keresztény, magyar hagyományainkban is több esetben találkozhatunk Szent Mihállyal: a Halotti beszédben is olvashatjuk a nevét, valamint a Szent Koronán is megtalálhatjuk a főangyal ábrázolását.

Az ünnep fontosságát méltatva a megyéspüspök hangsúlyozta: Hálásak vagyunk az angyalok mindennapi segítségéért, másrészt ne feledjük, hogy mi keresztények mindannyian angyali küldetést kaptunk; megkeresztelt emberként Isten nevét hordozzuk, az Ő gyermekei vagyunk. Szolgálatunk pedig ugyanaz, mint az angyaloké – Isten országát építjük, és feladatunk, hogy embertársainkat Isten felé vezessük, üdvösségüket szolgáljuk. Amikor ez a feladat nehéz, akkor különösképpen szükségünk van az angyalok példájára és segítségére, hogy Isten rendíthetetlen, hűséges és igaz küldöttei lehessünk az élet minden területén. Elmondta, hogy ma csak kevesen készek arra a tanúságtételre, amely mindenki kötelessége lenne, hogy ugyanis Isten létét, nagyságát, gondviselő és irgalmas szeretetét tanúsítsák a világban. Lelke mélyén ugyanis minden ember – még a nemhívő is –, keresi azt a megsejtett békét és biztonságot, amit egyedül az istengyermeki lét képes megadni. Ezért van nagy szükség az erős hitűek útmutatására – emelte ki.

A gonosz tevékenysége ellen pedig nap mint nap fel kell vennünk a harcot. A sátán lázadása ugyanis abban állt Isten ellen, hogy magát többre tartotta Istennél. Ez pedig a mi emberi viselkedésünkben is tetten érhető: amikor az egyik ember nagyobbra tartja magát a másiknál. Ha észrevennénk a másik emberben Isten teremtményét és megadnánk a neki járó tiszteletet, sokkal nagyobb egyetértés és béke lenne világunkban – fogalmazott. A sátán szándéka ma is az, hogy rosszra vezesse az embert: az erőszak, a hedonizmus, az emberi természettel ellentétes magatartás propagálása és törvénybe iktatása, mind-mind az ő műve. A gonosz mindig talál követőket. De, mert Jézus legyőzte őt, nincs okunk a félelemre, de vigyázzunk, ne is tegyük ki magunkat a kísértésének. A keresztény embernek tudata mélyén tudnia kell, hogy Isten törvénye az egyedüli, ami boldoggá tehet, és az üdvösségre vezet. Az evangéliumi igazságban kell élnünk és szeretettel meggyőznünk a bűnöst a rosszról. Különben a bűn elpusztítja az emberiséget. Ennek értelmezésére a megyéspüspök egy példát hozott a nemrég történt pannonhalmi látogatásának élményeiből: az apátság ebédlőjének falán egy dőlésben lévő festett korinthoszi oszlop alatt fedezte fel az alábbi mondatot: Concidet obliquum! azaz Eldől, mert ferde! – Keresztényként nekünk ezt a pusztulást kell megelőznünk.
 
A szentbeszéd zárásaként a főpásztor arra kérte a híveket, hogy közösen imádkozzák el a Szent Mihály arkangyalhoz, XIII. Leó pápa egy látomását követően megfogalmazott imáját.
 
A szentmisén zenei szolgálatot teljesített a Szent Mihály-templom énekkara és a Goldmark Énekegyüttes. Orgonán játszott Bak Tamás Maximilián O.Cist. A soproni Szent Mihály-templom újraszentelésén végzett magasszínvonalú zenei szolgálatért és a liturgikus ünnepeken való közreműködésért az idei esztendőben Horváth Imre városplébános a Goldmark Énekegyüttesnek nyújthatta át a Szent Mihály Emlékérem arany fokozatát.

Forrás: Győri Egyházmegye Sajtóiroda
Fotó: Kulcsár Géza
További hírek


Úrnapja

Úrnapja

Szent Mihály Templom

A Szentlélek és Szent Mihály plébánia Úrnapi programja


REMÉNY

REMÉNY

Szent Mihály Templom

A Goldmark énekegyüttes adventi koncertje a Szent Mihály templomban
A hagyomány kortárs ügy

A hagyomány kortárs ügy

Szent Mihály Templom

Milyen az, amikor a kortárs építészet egy gótikus templom belső terét formálja? Milyen az, amikor a múlt ereklyéi egy kőoltárban látható módon kapnak helyet? Interjú Lenzsér Péter Ybl-díjas építésszel.


Andrássy Péter temetési miséje

Andrássy Péter temetési miséje

Szent Mihály Templom

Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3,20-21)
Draskovits György emlékmise

Draskovits György emlékmise

Keresztelő Szent János Templom

A Keresztelő Szent János templomban, 2021. április 25-én, ünnepélyesen emlékeztünk meg Draskovits György temetésének 370. évfordulójáról.

Nem mintha már elértem volna, s tökéletes volnék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, mert már Krisztus Jézus is magához ragadott.  

Fontos Linkek